Struyk Verwo Infra

Nieuws

5 redenen voor een stil wegdek in een 30-kilometerzone

Product uitgelicht

Formeel vallen 30 km/u wegen buiten de Wet geluidhinder (Wgh). Toch ontslaat dit een gemeente niet altijd van de plicht om daar geluidmaatregelen te nemen. Bovendien zijn er ook praktische overwegingen om toch een stil wegdek toe te passen.
 

1. De Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De Wro regelt een zorgvuldige milieu hygiënische afweging bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Het aspect geluid maakt deel uit van deze afweging. In een onderzoek of toelichting van een bestemmingsplan moet de gemeente laten zien dat er aandacht is besteed aan het geluid van 30 km/u wegen in relatie tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bij te hoge geluidswaarden is een stil wegdek een efficiënte maatregel.

 

2. Een toename van geluid valt niet goed bij bewoners

Een veelvoorkomende situatie is dat een gemeente vanuit het verkeerskundig wegontwerp of vanwege beheerskosten het asfalt in een 30 km/u zone wil vervangen door betonstraatstenen of straatbakstenen. Het is algemeen  bekend dat deze zogenaamde klinkers meer geluid opleveren, waardoor bewoners zich al snel tegen dit plan keren. Een stille elementenverharding kan uitkomst bieden voor alle partijen. Silent Way - geluidreducerende bestrating is bijvoorbeeld net zo stil als een dunne geluidsreducerende deklaag (DGD), maar heeft verder de eigenschappen en voordelen van een normale betonstraatsteen.

 

3. Niet alleen het geluid van de banden wordt weggenomen

Het geluid van een voorbijrijdende auto komt ook van de motor. De motoren zijn weliswaar steeds stiller geworden, maar het geluid van de motor is nog steeds aanwezig bij snelheden tot 30 km/u en zelfs overheersend wanneer de auto optrekt. Door de gesloten carrosserie komt praktisch al het motorgeluid via een reflectie tegen het wegdek naar de woonomgeving. Het absorberende wegdek onderdrukt ook deze reflectie. Vergeleken met de situatie zonder stil wegdek is er dus altijd winst te behalen.
 

4. Subsidieregelingen voor geluidsaneringen

Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) voert namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de geluidssanering van gemeentelijke en provinciale infrastructuur uit. Dit betreft aangemelde woningen van vóór 1986 met meer dan 60 dB achter de gevel, ongeacht de kilometerzonering. Bij de subsidieverlening wordt onder meer gekeken naar de doelmatigheid van het plan. Vaak gaat dan de voorkeur uit naar plannen met  een bronmaatregel -  zoals een stil wegdek - omdat met een relatief kleine investering de geluidbelasting op veel woningen omlaag kan worden gebracht.
 

5. Maatschappelijke en economische waarde

Omwonenden zullen altijd zeer te spreken zijn over stille wegdekken, omdat naast de objectieve verlaging er ook sprake is van een aanmerkelijke verbetering van het geluidklimaat. Dit leidt tot minder slaapverstoringen en daarmee samenhangende gezondheidsklachten. Een stillere weg en een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte hebben bovendien een directe invloed op de prijs van nabijgelegen huizen.
 
Meer weten?