Stille straatsteen Silent Way nog net zo stil als 20 jaar geleden

Onlangs is de Ruurloseweg in Zelhem 20 jaar na aanleg gemeten door M+P Raadgevende Ingenieurs. In het wegdek liggen stille straatstenen "Silent Way". De zogeheten Statiscal Pas By (SPB)-metingen zijn ook uitgevoerd vlak na aanleg in 2003 en 10 jaar later in 2013.

"Een dergelijk lange monitoringsmethode is binnen de wereld van stille wegdekken uniek" zegt productmanager Frank Kolderie. Het resultaat mag er ook zijn: 3,9 dB geluidreductie bij 30 km/h volgens de huidige reken- en meetvoorschriften.

Geluidreductie zelfs toegenomen

Uit de metingen in Zelhem blijkt dat de geluidreductie niet is afgenomen, maar zelfs een beetje is toegenomen. "Dit heeft te maken met het feit dat de huidige voertuigen motorisch een stuk stiller zijn geworden in de afgelopen 5 à 10 jaar. Denk daarbij vooral aan elektrische en hybride voertuigen. In ieder geval blijkt er geen significante afname te zijn van de geluidreductie, wat wel het geval is bij stille asfaltsoorten met een aanvankelijk hoge geluidreductie, maar een kortere technische en daardoor ook kortere akoestische levensduur", aldus Frank Kolderie.

SPB-metingen in Zelhem

Zelhem

meetapparatuur M+P

Lange levensduur, lage beheerskosten

Frank Kolderie vervolgt: "Silent Way heeft een cementgebonden poreuze deklaag en heeft dezelfde technische eigenschappen als een gewone betonstraatsteen. De civieltechnische staat van de rijbaan is ook nog steeds goed en zou makkelijk nog 10 jaar kunnen blijven liggen. Als je als gemeente de beheerskosten per m2 per jaar wil weten van Silent Way? Dan zou je gewoon de kosten van betonnen elementenverhardingen in het eigen areaal kunnen hanteren."

Nieuwe omgevingswet

In het meetrapport is de geluidreductie bij 30 km/h per uur vastgesteld aan de hand van het referentiewegdek Dicht Asfaltbeton (DAB).  Zowel aan de hand van het reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012) als het Meet- en Rekenvoorschrift Geluid Wegen 2023 (MRGW 2023). In het nieuwe voorschrift komt deze ca. 2 dB lager uit dan voorheen.

Frank Kolderie vertelt: "In de nieuwe Omgevingswet die in werking treedt in 2024 moeten bepaalde 30 km/h wegen ook wettelijk beoordeeld worden. De geluidsemissie van DAB bij 30 km/h is eigenlijk nooit goed vastgesteld door metingen. Dit hebben de beleidsmakers nu wel gedaan, zodat gemeenten dit straks kunnen gebruiken bij het vaststellen van de Basisgeluidsemissie (BGE) van wegen." 

Naar standaard 30 km/h binnen bebouwde kom

De nieuwe omgevingswet valt samen met de beleidswijziging om standaard 30 km/h als snelheid aan te houden binnen de bebouwde kom. "Van de BGE mag straks nog maar 1,5 dB worden afgeweken en dat is best lastig als je als gemeente bijvoorbeeld een "grijze" 50 km/h weg met asfalt wilt wijzigen naar een 30 km/h weg, maar dan met elementenverharding. Dat levert waarschijnlijk meer geluid op. Een stille elementenverharding is dan een perfecte oplossing voor bewoners, omdat een weginrichting met verblijfskenmerken gerealiseerd kan worden voor de veiligheid en tegelijkertijd ook een afname van geluid", aldus de productmanager.

Stille elementenverharding is een perfecte oplossing voor 50 km/h wegen die gewijzigd worden naar 30 km/h

Stille wegdekken voorschrijven voor bewoners

Bij de BGE van een weg en een eventuele wijziging wordt  overigens gerekend met het Cwegdek van een standaard wegdekcategorie en niet met het Cwegdek van een specifiek product, maar dat hoeft een gemeente niet te weerhouden voor het stilste product te kiezen. 

Frank Kolderie licht toe: "Als gemeente kun je nog steeds producten voorschrijven op basis van de Cwegdek-getallen van RMG 2012 en deze vergelijken met andere producten of wegdekcategorieën. Zo heeft Silent Way een Cwegdek van -2,9 dB en de wegdekcategorie elementenverharding in keperverband een Cwegdek van + 1,9 dB bij 50 km/h. Dit verschil van 4,8 dB is maarliefst 3x stiller. Daar kun je dus ook mee aankomen bij bewoners als je bijvoorbeeld de geluidbelasting op woningen in een oude wijk omlaag wilt brengen!"

 

Meer weten?

Download het meetrapport Zelhem 2023

Download de whitepaper Stille Wegdekken

Ruurlosweg | M+P raadgevende ingenieurs