Group:
'6833', // Straatmeubilair

SubGroup:
'7059', // Traptreden