Group:
'6833', // Straatmeubilair

SubGroup:
'7219', // Urbastyle