Struyk Verwo Infra

Wat is een stil wegdek?

Wat is een stil wegdek?

Voor het Nationale Congres Verkeerskunde 2019 hebben Struyk Verwo Infra en M+P Raadgevend Ingenieursbureau de paper "30 km/h zones met een veilige weginrichting en een langdurig stil leefklimaat" ingediend. In deze paper wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van stille wegdekken in 30 km/h gebieden, wanneer ook een veilige weginrichting gewenst is. Maar wat is een stil wegdek? En wat zijn binnnen de wet geluidhinder de mogelijkheden als men asfalt wenst te vervangen door straatstenen?

Wat is een Cwegdek?

In het Nederlandse Reken- en Meetvoorschrift Geluid van de Wet Geluidhinder wordt de geluidemissie van het wegverkeer gecorrigeerd met de zogenaamde wegdekcorrectie, Cwegdek. Bij stille wegdekken is dit een geluidreductie ten opzichte van het referentiewegdek. Het referentiewegdek is een dicht asfaltbeton (AC-surf) of steenmastiekasfalt (SMA-NL11) met een wegdekcorrectie van 0 dB (geen correctie dus). Belangrijk: volgens de Wet geluidhinder mag een wegdek zonder meer vervangen worden door een stiller wegdektype.

De Cwegdek-getallen van RAW wegdektypen staan beschreven in CROW publicatie 316:

Wegdektype

Cwegdek 50 km/h

1 Laags ZOAB

-0,1 dB

SMA 0/8

-0,6 dB

SMA 0/5 

-1,7 dB

Stille Elementenverharding

-1,7 dB

Dunne Deklagen A

-2,9 dB

2 Laags ZOAB

-3,9 dB

Dunne Deklagen B

-4,7 dB

Afname van de geluidreductie

Uit metingen is gebleken dat de akoestische prestatie van de geluidreducerende wegdekken zich anders ontwikkelt in de tijd dan bij traditionele wegdektypen. De Cwegdek is dan ook een levensduurgemiddelde geluidreductie  in plaats van een geluidreductie kort na aanleg. In de huidige rekenmethode is de wegdekcorrectiefactor: Cwegdek = Cinitieel + Ctijd. Cinitieel wordt direct na aanleg gemeten. Ctijd is de gemiddelde afname van de geluidreductie over de levensduur die voor generieke wegdektypes zijn vastgelegd.

Productspecifiek Cwegdek

Naast de generieke wegdektypen, kan binnen de methode ook de wegdekcorrectie van een specifiek product worden vastgelegd. De Ctijd die is vastgelegd voor de generieke wegdektypen mag vooralsnog gebruikt worden bij de bepaling van een Cwegdek van een soortgelijk wegdektype van een leverancier. Voor een nieuw product hoeft dus eigenlijk alleen Cinitieel vastgesteld te worden. Een actuele Excel-lijst kunt u dowloaden op de website Kenniscentrum InfoMil

Een stil wegdek hoeft niet per definitie stil asfalt te zijn

Ctijd in relatie tot levensduur

De generieke Ctijd vermeldt helaas niet de technische levensduur van het wegdektype in jaren, hetgeen een belangrijk gegeven is voor wegbeheerders. Deze hanteren bij begrotingen immers de verwachte integrale kosten per m2 per jaar. Struyk Verwo Infra heeft daarom de Ctijd vastgesteld van haar product stille elementenverharding “Silent Way” uitgaande van een technische levensduur van 20 jaar en 40 jaar. Op basis van deze meetgegevens is in eerste instantie voor de snelheid van 50 km/h een over de levensduur gemiddelde geluidreductie vastgesteld van respectievelijk -2,9 dB en -1,6 dB. De afname van de geluidreductie is 0,16 dB per jaar: significant lager dan ZOAB en dunne deklagen. Dit type elementenverharding gaat langer mee dan stille asfaltsoorten en is daardoor over de levensduur gemiddeld net zo stil.

Conclusie

Een stil wegdek hoeft dus niet per definitie stil asfalt te zijn. Bepaalde stille asfaltsoorten mogen volgens de wet geluidhinder zelfs vervangen worden door een stille elementenverharding als Silent Way, omdat deze nóg meer geluid reduceert. In de NVC-paper "30 km/h zones met een veilige weginrichting en een langdurig stil leefklimaat" wordt  aangetoond dat  relevante geluidreducties behaald kunnen worden met een stille elementenverharding en tegelijkertijd een weg ingericht kan worden die voldoet aan de principes van duurzaam veilig. Deze paper kunt u gratis downloaden.

Terug naar het blog overzicht

Heeft u vragen?

vragen-image

Productmanager Frank Kolderie deelt graag met u zijn kennis over stille wegdekken.