Struyk Verwo Infra

Nieuws

Milieuwinst door inzet alternatieve grondstoffen

MVO

Al jaren is Struyk Verwo Infra voortrekker bij het vervangen van primaire grondstoffen door secundaire toeslagmaterialen. Naast hergebruik van schoon ingenomen betonpuin kunt u denken aan het op verantwoorde wijze toepassen van gerecyclede materialen als kalkkorrels, AEC-granulaat en Spoorballast.

In de productie en toepassing van betonnen bestrating valt milieuwinst te behalen door de inzet van secundaire (hergebruikte) toeslagmaterialen. De winning van primaire grondstoffen en de daarmee gepaard gaande landschapsaantasting kan daardoor significant worden teruggebracht. Bij het onderzoek naar en de keuze van geschikte materialen hanteert Struyk Verwo Infra een aantal duidelijke criteria.

  • Aan de kwaliteit van het eindproduct mag niet worden getornd
  • Geen verhoging van het cementgehalte
  • Geen nadelige gevolgen tijdens het tweede leven als betongranulaat
  • Voldoen aan de milieuwetgeving
  • Uitsluiting van gezondheidsrisico’s

Deze secundaire toeslagmaterialen gebruiken we:

Recycling concept 'Cycle for Concrete'
    Struyk Verwo Infra heeft in nauw
    samenspel met opdrachtgevers, verwerkers
    en zusterpartijen het recycling concept
   ‘Cycle for Concrete’ (C4C) ontwikkeld.

    Betonnen bestratingsmaterialen worden
    aan het einde van hun levensduur retour  
    gehaald en als hoogwaardige grondstof
    verwerkt in nieuwe terug te leveren betonnen bestratingsproducten. Minimaal 75% van het grind in de nieuwe stenen of tegels wordt hierbij vervangen. Van al het ingeleverde schoon betonpuin wordt door Struyk Verwo Infra en haar CRH-zuster-bedrijven 100% hoogwaardig hergebruikt. Wij helpen op deze wijze ook onze opdrachtgevers invulling te geven aan doelstellingen voor hergebruik afval.

 

 

AEC-granulaat 
Een ander door Struyk Verwo Infra toegepast toeslagmateriaal  is AEC-granulaat. AEC- granulaat is een geschikt gemaakt restproduct afkomstig uit Afval Energie Centrales. Struyk Verwo Infra heeft hiertoe o.a. een samenwerkingsovereenkomst met het Amsterdamse Energie-Bedrijf (AEB). Deze samenwerking past feilloos in de Green Deal 'Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas', gesloten tussen de Rijksoverheid en Nederlandse afvalenergiecentrales.

Kalkkorrels 
Voor de hoogwaardige inzet van kalkkorrels, als
vervanging van primair zand, heeft Struyk Verwo Infra
een langdurige samenwerking gesloten met de
gezamenlijke drinkwaterproductiebedrijven. Kalkkorrels zijn een bijproduct afkomstig uit drinkwaterzuiveringsinstallaties. Bij het zuiveren van drinkwater wordt dit onthard. Zandkorrels worden geïnjecteerd in het water, waar de kalk zich in laagjes rondom die korrel vormt. Het resultaat zijn spijkerharde kalkkorrels met een diameter tot 2mm. Deze zijn ideaal als zandvervanger te gebruiken.

Spoorballast
Spoorballast is een geschikt materiaal om zowel zand als grind te vervangen. Het is een grof hard graniet dat periodiek wordt vervangen bij de spoorwegen. Het materiaal wordt verwijderd en vervolgens gezuiverd en gebroken bij een gespecialiseerde verwerker.

Hoogwaardig hergebruik naar hoger planniveau
Door alle inspanningen van Struyk Verwo Infra om de beschikbaarheid van geschikte secundaire toeslagmaterialen te vergroten, is zij in staat geweest het percentage primaire grondstoffen in haar betonnen bestratingsproducten sterk te reduceren. Door het steeds uitbreiden van de mogelijkheden en een vergrootte beschikbaarheid van materialen zal het vervangingspercentage van primaire materialen in de komende jaren verder groeien. Struyk Verwo Infra speelt bovendien een zeer actieve rol in het Betonketen-overleg. Doel is om met alle ketenpartners de betonketen duurzaam te sluiten en het hoogwaardig hergebruik systematisch op een steeds hoger planniveau te krijgen.