Klaar voor GOW30? 

Struyk Verwo Infra helpt bij de inrichting!

Waar mogelijk alleen nog 30 km/h binnen de bebouwde kom? Struyk Verwo Infra is voorbereid en heeft in het actuele assortiment diverse oplossingen die aansluiten op de (voorlopige) inrichtingskenmerken GOW30 opgesteld door CROW.

In het ‘Afwegingskader 30 km/h’ staan twee situaties beschreven, waarbij de nieuwe wegcategorie GOW30 kan worden toegepast met een overwegende verkeersfunctie:

  • De omgeving is een reden om 30 km/h in te stellen (zoals een school, leefbaarheid of oversteekbaarheid).
  • De weg is niet veilig in te richten voor een snelheid van 50 km/h (geen mogelijkheid voor fietspad/parallelweg, rijrichting-scheiding).

Volgens een quickscan van Sweco zou toepassing van dit afwegingskader betekenen dat van de huidige 50 km/h wegen ongeveer 40% naar 30 km/h zou kunnen gaan.

Grijze weg | 50 km/h zone

Oversteekpunt GOW30

Uitgangspunten GOW30

In de handreiking voorlopige inrichtingskenmerken GOW30 noemt CROW een aantal uitgangspunten voor de inrichting van een GOW30:

  • Een GOW30 moet zodanig zijn ingericht dat de toegestane maximumsnelheid van 30 km/h geloofwaardig is, gegeven de aard van de weg zelf en zijn omgeving. 
  • Een GOW30 mag qua vormgeving door de weggebruiker niet verward worden met een GOW50. Anders wordt er te snel gereden op de GOW30.
  • De verkeersafwikkeling/rijtijd is op een GOW30 duidelijk beter dan op een ETW30 waar verblijven belangrijker is.
  • Een GOW30 kent naast uitwisselen op kruispunten (zoals ook bij een GOW50) ook uitwisselen op geconcentreerde oversteekpunten. Tussen de kruispunten en de geconcentreerde oversteekpunten is overwegend sprake van stromen. 
  • De gewenste doorstroming op kruispunten tussen een GOW30 en een ETW30 komt met name tot uitdrukking door toepassing van een vorm van voorrang voor gemotoriseerd verkeer en fietsers op de GOW30 t.o.v. de kruisende ETW30.
  • Op een GOW30 zijn fietsvoorzieningen aanwezig, omdat dit drukkere wegen zijn. Dit zijn voldoende brede fietsstroken of (reeds aanwezige) vrijliggende fietspaden.

Inrichtingskenmerken GOW30

Een ander snelheidsgedrag bij weggebruikers ontstaat niet vanzelf na het plaatsen van borden. Dit betekent dat forse ingrepen in de inrichting moeten worden gedaan om een lagere snelheidslimiet geloofwaardig te maken en de gereden snelheid daadwerkelijk te laten dalen.

In de handreiking voorlopige inrichtingskenmerken GOW30 staan de basiskenmerken omschreven in tabel 1.  Voor een aantal van deze kenmerken heeft Struyk Verwo Infra al een aantal oplossingen klaarstaan:

Open of gedeeltelijk gesloten verharding:

  • Uitgangspunt: Open verharding (elementenverharding).
  • Bij gesloten verharding een deel klinker of klinkerachtige verharding.

Tip: indien een toename van geluid dreigt, kan gekozen worden voor geluidsreducerende straatstenen.

Ga naar de productselector - Silent Way stille bestrating

Lengtemarkering: 
Vergevingsgezinde trottoirbanden direct langs rijbaan en fietsstrook.

Ga naar de productselector - rijwielpadbanden 3/12x20

Horizontaal en verticaal alignement:

Ontwerpsnelheid 30 km/h. Uitgangspunt: Bij voorkeur korte rechtstanden en verticale snelheidsremmers op overgangen, kruispunten en oversteekplaatsen.

Ga naar de productselector - verkeersplateaus 30 km/h
 

GOW30 | Vergevingsgezinde trottoirband