Struyk Verwo Infra

MVO

 

Resultaat gericht duurzaamheidsbeleid

Opdrachtgevers in de GWW-sector willen boven alles zekerheid dat de geleverde betonnen bestratingsproducten voldoen aan gewenste milieuprofielen. Passend binnen een vooruit-strevend MVO-beleid is Struyk Verwo Infra daarom gecertificeerd volgens de BRL K11002.  Zij waarborgt daarmee de duurzame integrale milieuprestaties van haar producten. 

Deze milieutransparantie en -performance is ook organisatorisch breed verankerd binnen Struyk Verwo Infra. En wel op twee fronten. Alle locaties zijn ISO 14001-gecertificeerd en Struyk Verwo Infra beschikt over de MVO Prestatieladder

Beoordelingsrichtlijn (BRL) K11002

Betrouwbare milieuprofielen      

De sectorvereniging Betonhuis Bestrating (voorheen BeST) heeft samen met Kiwa een BRL opgesteld om transparante en betrouwbare milieuverklaringen van betonnen infraproducten te leveren onder toezicht van externe certificatie, de BRL K11002. Deze BRL geldt voor gangbare producten binnen het assortiment betonnen stenen, tegels en banden.

Certificering   
Struyk Verwo Infra beschikt evenals enkele andere fabrikanten over dit systeemcertificaat omdat zij voldoet aan de volgende BRL-eisen: 

 1. het voor geproduceerde producten opstellen van een milieuprofiel of berekening van de milieukostenindicator (MKI) en deze specificeren in een duurzaamheidsverklaring (DV). De MKI-waarde is berekend uit de milieu-effecten die het resultaat zijn van een levenscyclus-analyse (LCA). Hoe lager de waarde, hoe kleiner de milieubelasting. 
  Naast een milieueis van de opdrachtgever voor een (maximale) MKI-score kan desgewenst ook een circulariteitseis voor het gebruik van secundaire grondstoffen worden opgenomen. Dit sluit bovendien aan bij de teksten van het BouwCirculair moederbestek.
   
 2. goedkeuring door een externe certificerende instantie dat de gegevens die door Struyk Verwo Infra zijn gebruikt voor de MKI-berekening van de standaardproducten kloppen. 
   
 3. goedkeuring door Kiwa door een bevestiging dat de feitelijk gebruikte grondstoffen en energie overeenkomen met de gedeclareerde waarden op de DV van Struyk Verwo Infra. Kiwa voert bij de producent ook jaarlijkse controles uit op de in de DV opgegeven waarden. Door het BRL K11002-certificaat van Struyk Verwo Infra op te nemen in aanbestedingen worden de door opdrachtgevers gevraagde data voor MKI en circulariteit gewaarborgd. De garantie dus dat de milieuprestaties bij levering gelijk zijn aan die bij inschrijving.

Meerwaarde opdrachtgever
 De BRL K11002 biedt opdrachtgevers verschillende voordelen:

 • meer uniformiteit en transparantie in bestekken en dus snelheid van aanbesteden
 • zekerheid en fundament voor het moederbestek van BouwCirculair
 • voorkomen van juridische discussies en bevorderen van eerlijke concurrentie
 • ontzorgen en kosten besparen door wegvallen van (eigen) controle
   

Aansluiting moederbestek Bouwcirculair 
De DV in de BRL Milieuprofielen voor betonnen infraproducten levert de bewijzen die de aannemer nodig heeft om de BRL Bouwwerken met duurzaam beton van Bouwcirculair toe te passen. Beide BRL’s zijn dus complementair aan elkaar. De BRL K11002 gaat verder dan andere certificaten waarover Struyk Verwo Infra beschikt, zoals Milieukeur en Dubokeur.

ISO 14001

Integrale milieuzorg     
Binnen Struyk Verwo Infra is ISO 14001 een belangrijk onderdeel van het gangbare managementsysteem. Het richt zich op het bedrijfsbreed beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. 

Enerzijds door te voldoen aan de wet- en regelgeving en beheersen van milieu-risico’s. Anderzijds door het streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties. Naast het voorkomen van milieu-incidenten en verontreinigingen gaat het hier om reductie  in gebruik van energie en water, recycling, inzet groene energie, vergroting milieubewustzijn personeel en een systematische verlaging van de CO2-footprint. 

Bedrijfsbrede verankering 
Alle locaties van Struyk Verwo Infra zijn ISO 14001-gecertificeerd en worden periodiek systematisch geaudit en gecontroleerd. Al in januari 2017 werden alle locaties volgens de nieuwste en in 2018 te implementeren norm ISO 14001:2015 gecertificeerd.

Download ISO 14001 certificaat

MVO Prestatieladder

Kernwaarde       
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO) is binnen Struyk Verwo Infra een bewuste beleidskeuze, kernwaarde en al jaren één van de hoofdpijlers in het ondernemingsbeleid. 

Certificering     
Om haar maatschappelijke betrokkenheid en inspanningen op het gebied van duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken is Struyk Verwo Infra gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder en trotse bezitter van het onderscheidende niveau 4. Daarbij is MVO in het huidige managementsysteem opgenomen. Een gedisciplineerd Stakeholdermanagement – intern en extern – en heldere MVO-indicatoren zijn de stok achter de deur voor systematische verbeteringen in duurzaamheid. Voor de instandhouding van deze certificering vindt jaarlijks een bedrijfsbrede audit plaats.

Download MVO prestatieladder certificaat

MVO - een 360° focus

MVO is binnen Struyk Verwo Infra bedrijfsbreed verankerd en richt zich op milieu, veiligheid en sociaal welzijn.  

Milieu                                                                                                                                     
Op milieugebied vervult marktleider Struyk Verwo Infra, met een significant lagere CO2-footprint en het grootschalig toepassen van secundaire grondstoffen, een voortrekkersrol.

Vanuit de zienswijze ‘duurzaamheid ligt gewoon op straat, letterlijk voor het oprapen’ is haar innovatieve concept Cycle for Concrete ontwikkeld. Betonnen bestratingsproducten aan het einde van hun levensduur retour halen en als hoogwaardige grondstof verwerken in nieuw te leveren bestratingsproducten aan de opdrachtgever. CRH-zusterbedrijven gebruiken niet geschikte gradaties van het gebroken puin in hun eindproducten waardoor 100% van het schone betonpuin hoogwaardig wordt hergebruikt. Partnering in de keten is essentieel.

Ik heb interesse in een presentatie over C4C 

Struyk Verwo Infra maakt als enige betonproducent via moederbedrijf CRH onderdeel uit van de Green deal, een samenwerking tussen de rijksoverheid en twintig bedrijven in de Nederlandse bouwwereld. Doel is verduurzaming in de betonketen. Struyk Verwo Infra is ook partner van NL Greenlabel met als doel meetbare verduurzaming van de buitenruimte.

Veiligheid

 Veiligheid in de werkomgeving heeft bij Struyk Verwo Infra en het Ierse moederconcern CRH absolute topprioriteit. De doelstelling is ‘nul arbeidsongevallen’. 

Er is sprake van een heldere gedragscode voor iedereen. Iedere nieuwe medewerker krijgt steevast een veiligheidsopleiding. Systematisch worden er jaarlijks op elke locatie diverse interne audits uitgevoerd. Het belangrijkste is dat medewerkers elkaar aanspreken als ze zien dat er niet veilig wordt gewerkt. Veiligheid begint tenslotte bij jezelf.

Alles binnen Struyk Verwo Infra is er op gericht om elk potentieel risico maximaal te verkleinen. Zo zijn er 16 kritische gebieden benoemd. Vanuit deze 16 ‘Life Saving Rules’ verwacht Struyk Verwo Infra dat eigen medewerkers maar ook externe personen die voor haar werken, bewust en verantwoordelijk omgaan met de risico’s verbonden aan hun werkzaamheden. Veiligheid houdt dus niet op bij de poort.

Sociaal welzijn     
Binnen Struyk Verwo Infra is Social return onlosmakelijk verbonden met een actief en duurzaam MVO-beleid. Waar mogelijk worden arbeidsplaatsen ingevuld via Social return.  Dit zijn mensen met een WW-, Wajong-, WAO- en BBL-achtergrond. Maar Struyk Verwo Infra huurt ook arbeidskrachten in van sociale werkplaatsen.

Sinds 2013 werkt Struyk Verwo Infra samen met Jantje Beton. Als gemeenschappelijk doel geldt het realiseren van een veilig en openbaar speelterrein waar kinderen vrij en ongestoord kunnen buiten spelen. Met haar brede pakket oplossingen en voorzieningen draagt Struyk Verwo Infra bij aan vergroting van het welzijn en welbevinden van de jonge gebruikers van onze openbare ruimte.