klimaatdaptieve straat | Julianastraat Leiden

MVO-beleid en missie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is binnen Struyk Verwo Infra een bewuste beleidskeuze, kernwaarde en al jaren één van de hoofdpijlers in het ondernemingsbeleid. 

"De meest duurzame, aantrekkelijke en slim ingerichte buitenruimte." Daar staan wij voor.

De zoektocht naar duurzame producten en een duurzame productie hebben wij al jaren terug opgepakt. In een periode waarin CO2-reductie, effecten op het milieu en hergebruik nog lang niet zoveel aandacht kregen als nu. Dit heeft ons een flinke voorsprong opgeleverd. 

Struyk Verwo Infra wil daarnaast ook de oplossingen bieden die bouwen met groen en blauw mogelijk maakt, waarbij ons ‘grijs’ moet bijdragen aan een klimaatadaptieve en natuurinclusieve buitenruimte. 

Ons uitgebreide assortiment met diverse soorten groenbestrating, waterregulerende banden, tegels en stenen zijn het resultaat van onze ambitie om opdrachtgevers hiermee verder te helpen.

Systeemcertificaten

Struyk Verwo Infra's MVO- en Duurzaamheidsbeleid is verankerd in vier systeemcertificaten:

 • De MVO prestatieladder
 • De CO2 prestatieladder
 • Beoordelingsrichtlijn K11002
 • Integrale Milieuzorg ISO 14001

1. MVO prestatieladder

Om haar maatschappelijke betrokkenheid en inspanningen op het gebied van duurzaamheid concreet, objectief en aantoonbaar te maken is Struyk Verwo Infra gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder en trotse bezitter van het onderscheidende niveau 4.  Een gedisciplineerd Stakeholdermanagement – intern en extern – en heldere MVO-indicatoren zijn de stok achter de deur voor systematische verbeteringen in duurzaamheid. Voor de instandhouding van deze certificering vindt jaarlijks een bedrijfsbrede audit plaats.

Download certificaat

Het MVO-beleid richt zich op milieu, veiligheid en sociaal welzijn:

Milieu
Op milieugebied vervult marktleider Struyk Verwo Infra met een significant lagere CO2-footprint en het grootschalig toepassen van secundaire grondstoffen, een voortrekkersrol. Zij doet dit met drie concepten:

 • CERO cementvrij beton
 • Cycle for Concrete
 • CirCOton

Veiligheid
Veiligheid in de werkomgeving heeft bij Struyk Verwo Infra en het Ierse moederconcern CRH absolute topprioriteit. De doelstelling is ‘nul arbeidsongevallen’. 

Er is sprake van een heldere gedragscode voor iedereen. Iedere nieuwe medewerker krijgt steevast een veiligheidsopleiding. Systematisch worden er jaarlijks op elke locatie diverse interne audits uitgevoerd. Het belangrijkste is dat medewerkers elkaar aanspreken als ze zien dat er niet veilig wordt gewerkt. Veiligheid begint tenslotte bij jezelf.

Alles binnen Struyk Verwo Infra is er op gericht om elk potentieel risico maximaal te verkleinen. Zo zijn er 16 kritische gebieden benoemd. Vanuit deze 16 ‘Life Saving Rules’ verwacht Struyk Verwo Infra dat eigen medewerkers maar ook externe personen die voor haar werken, bewust en verantwoordelijk omgaan met de risico’s verbonden aan hun werkzaamheden. Veiligheid houdt dus niet op bij de poort.

Sociaal welzijn 
Bij Struyk Verwo Infra is Social return onlosmakelijk verbonden met een actief en duurzaam MVO-beleid. Waar mogelijk worden arbeidsplaatsen ingevuld via Social return.  Dit zijn mensen met een WW-, Wajong-, WAO- en BBL-achtergrond. Maar Struyk Verwo Infra huurt ook arbeidskrachten in van sociale werkplaatsen.

Sinds 2013 werkt Struyk Verwo Infra samen met Jantje Beton. Als gemeenschappelijk doel  geldt het realiseren van een veilig en openbaar speelterrein waar kinderen vrij en ongestoord kunnen buiten spelen. Met haar brede pakket oplossingen en voorzieningen draagt Struyk  Verwo Infra bij aan vergroting van het welzijn en welbevinden van de jonge gebruikers van onze openbare ruimte.

Partnerschappen
Struyk Verwo Infra maakt als enige betonproducent via moederbedrijf CRH onderdeel uit van de Green deal, een samenwerking tussen de rijksoverheid en twintig bedrijven in de Nederlandse bouwwereld. Doel is verduurzaming in de betonketen. Struyk Verwo Infra is ook partner van NL Greenlabel met als doel een meetbare verduurzaming van de buitenruimte. CERO, Cycle for Concrete (C4C) en CirCOton zijn alledrie gecertificeerd met het A-label. De hoogst haalbare status binnen NL Greenlabel.

2. CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een managementinstrument om CO2 uistoot in kaart te brengen en te reduceren. Het instrument bestaat uit 4 pijlers: inzicht, reductie, transparantie en participatie. Zie ook website CO2 prestatieladder. Voor Struyk Verwo Infra richt dit instrument zich op scope 1 t/m 3. Daarmee wordt er ingezet op de eigen CO2 uitstoot, niet die van de gehele keten. Dit instrument wordt ingezet om de eigen CO2 uistoot in kaart te brengen en te reduceren. Plannen om de reductie te behalen zijn het aanschaffen van groene stroom, het elektrificeren van het wagenpark en het aanbrengen van efficiëntere verlichting. Meer maatregelen en exacte doelstellingen zijn te vinden in het milieuverslag. De MKI is een goede prikkel voor Struyk Verwo Infra om in de keten te reduceren, terwijl de CO2 prestatieladder een goed instrument is om de eigen uitstoot te reduceren. Samen levert dit een mooi duurzaamheidspakket op.

 

3. Beoordelingsrichtlijn K11002

De sectorvereniging Betonhuis Bestrating (voorheen BeST) heeft samen met Kiwa een BRL opgesteld om transparante en betrouwbare milieuverklaringen van betonnen infraproducten te leveren onder toezicht van externe certificatie, de BRL K11002. Deze BRL geldt voor gangbare producten binnen het assortiment betonnen stenen, tegels en banden. Door het BRL K11002-certificaat van Struyk Verwo Infra op te nemen in aanbestedingen worden de door opdrachtgevers gevraagde data voor MKI en circulariteit gewaarborgd. Dus de garantie dat de milieuprestaties bij levering gelijk zijn aan die bij inschrijving.

Download certificaat

Certificering
Struyk Verwo Infra beschikt over dit certificaat omdat zij voldoet aan de volgende BRL-eisen:

 • het voor geproduceerde producten kunnen opstellen van een milieuprofiel of berekening van de milieukostenindicator (MKI) en deze specificeren in een duurzaamheidsverklaring (DV). 
 • goedkeuring door een externe certificerende instantie dat de gegevens die door Struyk Verwo Infra zijn gebruikt voor de MKI-berekening van de standaardproducten kloppen.
 • goedkeuring door Kiwa door een bevestiging dat de feitelijk gebruikte grondstoffen en energie overeenkomen met de gedeclareerde waarden op de DV van Struyk Verwo Infra. Kiwa voert bij de producent ook jaarlijkse controles uit op de in de DV opgegeven waarden.  

Aanbesteden met MKI en Circulariteit
De MKI-waarde is berekend uit de milieu-effecten die het resultaat zijn van een levenscyclus-analyse (LCA). Hoe lager de waarde, hoe kleiner de milieubelasting. Naast een milieueis van de opdrachtgever voor een (maximale) MKI-score kan desgewenst ook een circulariteitseis voor het gebruik van secundaire grondstoffen worden opgenomen. Dit sluit bovendien aan bij de teksten van het BouwCirculair moederbestek. Zie bestekseisen en productbladen voor beton.
 
Aansluiting "BRL Bouwwerken met duurzaam beton"
De duurzaamheidsverklaring gecontroleerd door Kiwa  kan de aannemer ook gebruiken in aanvulling op de BRL Bouwwerken met duurzaam beton van Bouwcirculair.  Beide BRL’s zijn dus complementair aan elkaar. 

Meerwaarde opdrachtgever
De BRL K11002 biedt opdrachtgevers dus de volgende voordelen:

 • meer uniformiteit en transparantie in bestekken en dus snelheid van aanbesteden.
 • zekerheid en fundament voor het moederbestek van BouwCirculair.
 • voorkomen van juridische discussies en bevorderen van eerlijke concurrentie.
 • ontzorgen en kosten besparen door wegvallen van (eigen) controle.

4. Integrale Milieuzorg ISO 14001

Binnen Struyk Verwo Infra is integrale milieuzorg gewaarborgd in ISO 14001 en is hiermee een belangrijk onderdeel van het gangbare managementsysteem. Het richt zich op het bedrijfsbreed beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Alle locaties van Struyk Verwo Infra zijn ISO 14001-gecertificeerd en worden periodiek systematisch geaudit en gecontroleerd. Al in januari 2017 werden alle locaties volgens de nieuwste en in 2018 te implementeren norm ISO 14001:2015 gecertificeerd.

Download certificaat

Op zoek naar productcertificaten?

CE-prestatieverklaring, KOMO, NL BSB, Milieukeur en Dubokeur overzichtelijk per productgroep gerubriceerd en vervolgens alfabetisch op productlocatie.

 Ga naar productcertificaten